Гурваас дээш жил ажилласан бол орон сууцны зээлд хамрагданаГурваас дээш жил ажилласан бол орон сууцны зээлд хамрагдана
Нэг талаас дампуурлын ирмэгт тулсан барилгын салбарыг өөд татах, нөгөө талаас төрийн албан хаагчдыг хямд үнэтэй зээлийн орон сууцаар хангах боломж бүрдүүлэхээр “4000 айлын орон сууц” хөтөлбөрийг Засгийн газраас хэрэгжүүлэхээр болоод байгаа билээ.
Харин энэ хөтөлбөрийн журам, мөн яам, агентлагуудад ногдох орон сууцны квотыг холбогдох газрууд саяхан гаргаад байна.
Засгийн газар “4000 айлын орон сууц” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, барилгын салбарт 180 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийхээр болж, дээрх хөтөлбөрийн хүрээнд баригдаж дууссан болон гүйцэтгэл нь 90 хувьтай орон сууцнуудыг төрийн албан хаагчдад моргэйжийн зээлээр олгох юм. Энэ тухай журмыг та бүхэнд хүргэж байна.
Зээлийн хүү жилийн наймаас дээшгүй хувь байна
4000 айлын орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр гаргасан энэ журам зөвхөн төрийн албан хаагчдад хамаарах юм.
 
Та доорх реклам дээр нэг дарна уу. Баярлалаа.


Энэ журмаар орон сууц авахад зориулсан зээлийн хэмжээ 40 хүртэл сая төгрөг, хугацаа нь 20 хүртэл жил байх ажээ. Харин зээлийн хүү нь жилийн найман хувиас дээшгүй байхаар журамд заасан байна.
Түүнчлэн зээлээр авч байгаа орон сууц нь зээлийн барьцаа болох бөгөөд орон сууцны урьдчилгаа төлбөрт орон сууцны үнийн дүнгийн 10-аас доошгүй хувийг төлөх юм. Сард төлөх зээл хүүгийн нийт төлбөр нь тухайн өрхийн сарын орлогын 45 хувиас хэтрэхгүй байхаас гадна хүсвэл гэрээнд заасан хуваариас өмнө төлж бас болох аж.
Төрийн байгууллагад гурваас доошгүй жил ажилласан, цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах төрийн албан хаагчид ийм нөхцөлтэй зээлээр орон сууц авах эрх олгогдох юм. Зээл авах хүсэлт гаргасан төрийн албан хаагч 20 жилээс өмнө тэтгэвэрт гарахаар байвал урьдчилгаа төлбөрийг нэмэгдүүлэн тооцно. Харин зээл авах төрийн албан хаагч нь банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр зээлгүй байх ёстой ажээ.
Нийт ажилчдын хурлаар хэлэлцэж шийднэ
Төрийн байгуулага нь эрх бүхий байгууллагаас өгсөн квотод багтаан, төрийн албан хаагчийн орон сууц авах хүсэлтийг байгууллагынхаа нийт ажилчдын хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргах юм. Ингэж шийдвэр гаргасныхаа дараа байгууллагын албан ёсны шийдвэрийг бусад шаардагдах бичиг баримтын хамт Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци/ОССК/-д хүргүүлнэ. Төрийн байгууллага нь ОССК-тай гэрээ байгуулан төрийн албан хаагчийн зээлийн төлбөрийг сар бүр цалингаас нь суутган шилжүүлэх үүрэгтэй бөгөөд зээл авсан ажилтан ажлаас халагдсан, шилжсэн, чөлөөлөгдсөн тохиолдолд энэ тухай ажлын гурав хоногт багтаан ОССК-д мэдэгдэнэ.

Зээлдэгчийн ажлын байр өөрчлөгдвөл өмнөх байгууллагын чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа, шилжсэн тохиолдолд үргэлжлүүлэн ажиллаж байгаа байгууллага нь дээрх үүргийг гүйцэтгэх юм
Зээлийг ажлын 10 хоногт багтаан шийднэ
Дээрх журамд зааснаар ОССК төрийн байгууллагаас ирсэн бичиг баримтыг хянан, зээл олгох шийдвэрийг ажлын 10 хоногт багтаан гаргаж, энэ тухайгаа төрийн байгууллагад бичгээр мэдэгдэнэ. Харин зээлээр авах орон сууц нь арилжааны банкны барьцаанд байгаа шинэ орон сууц байх бөгөөд улсын комисс хүлээн авсан, үнэ нь нэг ам.метр нь 650 000 төгрөг буюу түүнээс хямд байна. ОССК зээлдэгчийн худалдан авах гэж байгаа байрыг барьцаанаас гаргуулах талаар банкны шийдвэрийг гаргуулах үүргийг хүлээжээ.

Түүнчлэн зээлдэгч халагдсан чөлөөлөгдсөн болон зээлээ төлөөгүй тохиолдолд хураан авч шүүхийн журмаар худалдан борлуулна. Орон сууцыг сонгуулах зорилгоор хот орон нутагт үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулна.
Орон сууцны зээл олгох асуудлыг ОССК хариуцан хийх бөгөөд зээлээр авах санхүүжилтийн эх үүсвэрийг Засгийн газрын бонд арилжаалах замаар бий болгоно. Мөн ОССК-аас гаргасан зээлийн багцын дүнг үндэслэн Сангийн яам бондын хэмжээг тогтоож, багц бүрээр Сангийн яам ОССК-тай дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ байгуулах замаар хэрэгжүүлэхээр журамд тусгажээ.
Төрийн албан хаагч ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?
Төрийн албан хаагчдын бүрдүүлэх баримт нь Төрийн албан хаагчийн зээлийн өргөдөл, анкет, Иргэний үнэмлэх, гэрлэлтийн баталгааны нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг бэлэн болгох ёстой.

Түүнээс гадна төрийн албан хаагчийн ажил албан тушаал, ажиллаж байгаа хугацаа, цалингийн хэмжээ зэргийг тусгасан тодорхойлолтыг албан байгууллагаараа гаргуулан, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариат болон нийгмийн даатгалын байгууллагаар баталгаажсан хуулбарыг хавсаргана. Энэ тодорхойлолт болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбарыг тухайн зээл хүсэгчийн өрхийн орлого олж байгаа бусад гишүүд ч хавсаргах ёстой аж. Түүний дээр гэр бүлийн бусад гишүүдийн бизнесийн, түрээсийн ажил үйлчилгээний гэх мэт өрхийн бүх орлогыг тодорхойлох баримтууд, орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тухай лавлах гэсэн долоон төрлийн бичиг баримт бүрдүүлэх хэрэгтэй болох нь.

No comments:

Post a Comment

Ta дээрх реклам дээр нэг дарна уу. Баярлалаа.

YouTube дээрх хошин шогууд

Уншиж байна...